امروزه هر خانواده ایرانی یک دیوان حافظ در خانه خود نگهداری می کند.

 ایرانیان خوش ذوق و اصیل طبق آداب و رسوم قدیمی خود در اعیاد ملی یا مذهبی مانند عید نوروز پای سفره هفت سین، و یا در شب یلدا، با دیوان حافظ فال می‌گیرند.

 برای گرفتن فال حافظ، یک نفر از بزرگان خانواده یا کسی که بتواند اشعار حافظ را به خوبی بخواند و یا کسی که دیگران معتقدند به اصطلاح خوب فال می‌گیرد،  ابتدا از جانب صاحب فال نیت می‌کند، یعنی در دل آرزویی می‌کند.

 آنگاه به طور تصادفی صفحه‌ای را از دیوان حافظ گشوده و با صدای بلند شروع به خواندن آن می‌کند.

خوشتر آنست که قبل از نیت کردن فاتحه ای به روح حافظ شیرازی نثار کرده و سپس کتاب حافظ را بوسیده و آنگاه با ذکر کلماتی مشابه آنچه در زیر می بینید نیت کرده و سپس جهت گرفتن فال حافظ کتاب را بگشایید.

ای حافظ شیرازی!

 تو محرم هر رازی!

تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.