ضرب المثل های فارسی, ضرب المثل

ضرب المثل ها, ضرب المثل های فارسی

داستان ضرب المثل ، فلفل نبين چه ريزه ، بشكن ببين چه تيزه

داستان ضرب المثل ، فلفل نبين  چه ريزه ، بشكن ببين چه تيزه

داستان ضرب المثل جالب ، قسم روباه را بارو كنيم يا دم خروسو ؟

داستان ضرب المثل جالب ،  قسم روباه را بارو كنيم يا دم خروسو

داستان ضرب المثل ، دوستي خاله خرسه

داستان ضرب المثل ، دوستي خاله خرسه

داستان ضرب المثل ،هنوز دو قورت و نيمش باقي مانده

داستان ضرب المثل ،هنوز دو قورت و نيمش باقي مانده

داستان ضرب المثل قدیمی ، خياط هم در كوزه افتاد

داستان ضرب المثل قدیمی ، خياط هم در كوزه افتاد

داستان ضرب المثل جالب ، فوت كوزه گري

داستان ضرب المثل جالب ، فوت كوزه گري

داستان ضرب المثل ، بين همه پيامبرها جرجيس انتخاب كرده

داستان ضرب المثل ، بين همه پيامبرها جرجيس انتخاب كرده

داستان ضرب المثل جالب ، يك خشت هم بگذار در ديك

داستان ضرب المثل جالب ، يك خشت هم بگذار در ديك

داستان ضرب المثل ، از اين ستون به آن ستون فرج است

داستان ضرب المثل ، از اين ستون به آن ستون فرج است

داستان ضرب المثل ، كفگير به ته ديك خورده

داستان ضرب المثل ، كفگير به ته ديك خورده

داستان ضرب المثل ، باد آورده را باد میبرد

داستان ضرب المثل ، باد آورده را باد میبرد

داستان ضرب المثل، ما پوستين ول كرديم ، پوستين ما رو ول نمي كنه

ضرب المثل ما پوستين ول كرديم ، پوستين ما رو ول نمي كنه

داستان ضرب المثل خواندنی و شنیدنی ، يك كلاغ ، چهل كلاغ

ضرب المثل خواندنی و شنیدنی ، يك كلاغ ، چهل كلاغ

داستان ضرب المثل، بزك نمير بهار مي آد ، خربزه و خيار مي آد

ضرب المثل بزك نمير بهار مي آد ، خربزه و خيار مي آد

داستان ضرب المثل جالب ، شتر ديدي ، نديدي

ضرب المثل جالب ، شتر ديدي ، نديدي

داستان ضرب المثل خواندنی ، اگر پيش همه شرمنده ام پيش دزده رو سفيدم

ضرب المثل خواندنی  اگر پيش همه شرمنده ام پيش دزده رو سفيدم

داستان ضرب المثل جالب ، آش نخورده و دهن سوخته

ضرب المثل جالب آش نخورده و دهن سوخته

داستان ضرب المثل جذاب ، آستين نو ، بخور پلو

ضرب المثل جذاب،آستين نو ، بخور پلو

داستان ضرب المثل جذاب و خواندنی ، بيلش را پارو كرده

ضرب المثل جذاب و خواندنی بيلش را پارو كرده

داستان ضرب المثل جالب ، علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد

ضرب المثل جالب علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد

ضرب المثل جالب و خواندنی ، دعوا سر لحاف ملا بود

ضرب المثل جالب و خواندنی ، دعوا سر لحاف ملا بود

داستان ضرب المثل جالب ، بشنو ولی باور نکن !

ضرب المثل

داستان ضرب المثل تو از تو؛ من از بیرون

داستان ضرب المثل تو از تو؛ من از بیرون

داستان ضرب المثل ستون پنجم دشمن

داستان ضرب المثل ستون پنجم دشمن

ریشه تاریخی ضرب المثل نمک گیر شدن

ریشه تاریخی ضرب المثل نمک گیر شدن

داستان ضرب المثل اشرف خر

داستان ضرب المثل اشرف خر

داستان ضرب المثل حکیم فرموده

داستان ضرب المثل حکیم فرموده

آگهی رایگان  لباس شب