معما،تست هوش تصویری،تست هوش

چیستان،سوال تست هوش،تست هوش آنلاین

تست هوش | معمای نوروزی

تست هوش معمای نوروزی

معمای تصویری | رمزگشایی حاصلضرب (4)

رمزگشایی حاصلضرب

تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (31)

تست هوش تصویری

تست هوش | سلول متفاوت!

تست هوش سلول متفاوت

معمای تصویری | رمزگشایی حاصلضرب (3)

معمای تصویری رمزگشایی حاصلضرب

تست هوش | مکعب ها را بشمارید

تست هوش مکعب ها را بشمارید

معمای ریاضی | همه مسیرهای خانه تا محل کار

معمای ریاضی همه مسیرهای خانه تا محل کار

تست خطای دید | رنگ های مشابه

تست خطای دید رنگ های مشابه

معمای جالب | 9 دایره و خط ممتد

معمای جالب 9 دایره و خط ممتد

معمای تصویری | رمزگشایی حاصلضرب (2)

معمای تصویری رمزگشایی حاصلضرب

معمای ریاضی | تساوی اعداد توان دار

معمای ریاضی تساوی اعداد توان دار

تست هوش تصویری | آخرین روزهای برفی سال!

تست هوش تصویری آخرین روزهای برفی سال

تست هوش تصویری | سیب ها در اندازه های متفاوت

تست هوش تصویری سیب ها در اندازه های متفاوت

تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (30)

تست هوش تصویری

تست هوش | قطع ارتباط

تست هوش قطع ارتباط

معمای ریاضی | پایان سال 2015

معمای ریاضی پایان سال 2015

تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (29)

تست هوش تصویری

تست هوش | هوش ریاضی خودتان را بیازمایید

تست هوش ریاضی خودتان را بیازمایید

معمای جالب | آدم پولدار و نگهبان

معمای جالب آدم پولدار و نگهبان

معمای ریاضی | مکعب هزارتایی

معمای ریاضی مکعب هزارتایی

معمای ریاضی | پرتاب چند باره یک تاس

معمای ریاضی پرتاب چند باره یک تاس

تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (28)

تست هوش تصویری

تست هوش جالب | سه روز متوالی!

تست هوش جالب سه روز متوالی

تست هوش جالب | کدام یک را از بقیه جدا می کنید؟

تست هوش جالب کدام یک را از بقیه جدا می کنید

تست هوش جالب | مناطق ۲۰ گانه شهری

تست هوش جالب مناطق ۲۰ گانه شهری

معمای المپیادی | عدد بزرگتر را بیابید

معمای المپیادی عدد بزرگتر را بیابید

تست هوش | سنجش هوش فضایی از زوایای مختلف

تست هوش سنجش هوش فضایی از زوایای مختلف

معمای جالب | شمار خرگوش ها بعد از یک سال!

معمای جالب شمار خرگوش ها بعد از یک سال

معمای ریاضی | جوراب های همرنگ

معمای ریاضی جوراب های همرنگ

تست هوش | همه مسیرهای منتهی به خانه

تست هوش همه مسیرهای منتهی به خانه

معمای المپیادی | ترتیب بزرگی اعداد

معمای المپیادی ترتیب بزرگی اعداد

معمای المپیادی | گروه بندی دانش آموزان

معمای المپیادی گروه بندی دانش آموزان

معمای ریاضی | بدون حساب و کتاب

معمای ریاضی بدون حساب و کتاب

تست هوش | برچسب مکعب مجهول

تست هوش برچسب مکعب مجهول

تست هوش | مکعب اعداد!

تست هوش مکعب اعداد

معمای ریاضی | محاسبات ساده (شماره 5)

معمای ریاضی محاسبات ساده

تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (27)

تست هوش تصویری

تست هوش | تساوی های خاص

تست هوش تساوی های خاص

معمای ریاضی | عدد اول همسایه عدد مکعب

معمای ریاضی عدد اول همسایه عدد مکعب

معمای المپیادی | گزاره های درست

گزاره های درست

تست هوش | جدول نقاط متقاطع !

تست هوش جالب جدول نقاط متقاطع

معمای ریاضی محاسبات ساده (شماره 4)

معمای ریاضی محاسبات ساده

تست هوش جالب مجموع ویژه نقاط

تست هوش جالب مجموع ویژه نقاط

تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (۲۶)

تست هوش تصویری

تست هوش جالب نسبت شکل

تست هوش جالب نسبت شکل

معمای ریاضی جدول اعداد متصل!

معمای ریاضی جدول اعداد متصل

تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (25)

تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید

تست هوش جالب حاصلضرب و نتایج خاص آن

تست هوش جالب حاصلضرب و نتایج خاص آن

معمای جالب جابجایی چوب کبریت (6)

معمای جالب جابجایی چوب کبریت

تست هوش جالب عدد مفقوده در شکل!

تست هوش جالب عدد مفقوده در شکل

معمای ریاضی جمع یا ضرب ؟!

معمای ریاضی جمع یا ضرب

تست هوش جالب قطعه مشابه را بیابید

تست هوش جالب قطعه مشابه را بیابید

معمای ریاضی محاسبات ساده (شماره 3)

معمای ریاضی محاسبات ساده

تست هوش ماتریس شکل های هندسی

تست هوش ماتریس شکل های هندسی

تست هوش هشت ضلعی هشت خانه ای!

تست هوش هشت ضلعی هشت خانه ای

تست هوش جالب مکان عقربه ساعت شمار

تست هوش جالب مکان عقربه ساعت شمار

معمای ریاضی معمایی درباره زمان

معمای ریاضی معمایی درباره زمان

تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (24)

تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید

معمای ریاضی محاسبات ساده (شماره 2)

معمای ریاضی محاسبات ساده

معمای المپیادی همه حضّار در سالن

معمای المپیادی همه حضّار در سالن

تست هوش جالب هم پوشانی مربع ها

تست هوش جالب هم پوشانی مربع ها

معمای ریاضی محاسبات ساده (شماره 1)

معمای ریاضی محاسبات ساده

تست هوش جالب چیدمان شبکه نقاط

تست هوش جالب چیدمان شبکه نقاط

تست هوش اعداد مفقود شده را بیابید

تست هوش اعداد مفقود شده را بیابید

تست هوش جالب ردیف بعدی!؟

تست هوش جالب ردیف بعدی

معمای المپیادی تعداد مثلث ها

معمای المپیادی تعداد مثلث ها

تست هوش تصویری پیدا کردن مسیر روی عکس

تست هوش تصویری پیدا کردن مسیر روی عکس

معمای شطرنج گشت و گذار کامل! (3)

معمای شطرنج گشت و گذار کامل

تست هوش جالب هوش آزمای عددی

تست هوش جالب هوش آزمای عددی

تست هوش جالب چند تا هندوانه داریم؟؟

تست هوش جالب چند تا هندوانه داریم

معمای المپیادی عبور از رودخانه

معمای المپیادی عبور از رودخانه

تست هوش جالب هندوانه های شب یلدا

تست هوش جالب هندوانه های شب یلدا

تست هوش تصویری تست دومینو (شماره 7)

تست هوش تصویری تست دومینو

تست هوش جالب گزینه منطقی

تست هوش جالب گزینه منطقی

معمای ریاضی تورنمنت فوتبال

معمای ریاضی تورنمنت فوتبال

تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (23)

تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید

تست هوش جالب گزینه اضافی

تست هوش جالب گزینه اضافی

معمای المپیادی حرکت اسب ها به نوبت!

معمای المپیادی حرکت اسب ها به نوبت

تست هوش حاصل جمع و نتایج خاص

تست هوش حاصل جمع و نتایج خاص

معمای المپیادی شانزده مثلث کوچک

معمای المپیادی شانزده مثلث کوچک

معمای تصویری رمزگشایی حاصلضرب (1)

معمای تصویری رمزگشایی حاصلضرب

تست هوش تصویری چند حالت وجود دارد؟

تست هوش تصویری چند حالت وجود دارد

معمای ریاضی پرتقال فروش ریاضیدان!

معمای ریاضی پرتقال فروش ریاضیدان

تست هوش جالب دستان در بند!

تست هوش جالب دستان در بند

تست هوش تصویری تست دومینو (شماره 6)

تست هوش تصویری تست دومینو

معمای ریاضی حروف بجای اعداد!

معمای ریاضی حروف بجای اعداد

معمای ریاضی کیسه تیله ها!

معمای ریاضی کیسه تیله ها

معمای جالب مسیر بین دو نقطه

معمای جالب مسیر بین دو نقطه

معمای جالب جابجایی چوب کبریت (4)

معمای جالب جابجایی چوب کبریت

تست هوش تصویری تست دومینو (شماره 5)

تست هوش تصویری تست دومینو

تست هوش جالب شکل بعدی کدام است؟

تست هوش جالب شکل بعدی کدام است

تست هوش فضایی چند مکعب می توانیم بسازیم؟

تست هوش فضایی چند مکعب می توانیم بسازیم

تست هوش تصویری گربه کجاست؟

تست هوش تصویری گربه کجاست

معمای ریاضی شش توپ رنگی

معمای ریاضی شش توپ رنگی

معمای ریاضی مجموع ارقام متمایز

معمای ریاضی مجموع ارقام متمایز

تست هوش جالب برش مکعب

تست هوش جالب برش مکعب

تست هوش تصویری قرار دادن گزینه مناسب با جواب

تست هوش تصویری قرار دادن گزینه مناسب با جواب

تست هوش جالب برنده طلایی!

تست هوش جالب برنده طلایی

معمای ریاضی تقسیم پیتزا!

معمای ریاضی تقسیم پیتزا

معمای المپیادی ردیف سکه ها

معمای المپیادی ردیف سکه ها

معمای المپیادی هفت ناحیه رنگی

معمای المپیادی هفت ناحیه رنگی

آگهی رایگان  لباس شب